Select Page

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIE

Pravidlá používania

Táto web stránka (ďalej len „magazín“) sa poskytuje tak, ako je. Čítanie a komentovanie príspevkov vyjadruje súhlas s týmito pravidlami a obmedzeniami a s tým, že tieto pravidlá sú primerané. Ak sa domnievaš, že tieto pravidlá sú neprimerané, musíš ihneď opustiť a prestať používať túto web stránku.

Príspevky sú väčšinou vyjadrením osobných názorov autora.
Všetky informácie sú bez záruky.

Záruka, že táto stránka alebo informácie na nej budú stále dostupné, sa tiež nedáva.

Magazín neručí, že tu poskytnuté informácie sú úplné alebo zrozumiteľné.

Nič na tejto stránke nie je zamýšľané ako rada akéhokoľvek druhu. Ak potrebuješ poradiť so zdravotnými – ako fyzickými, tak psychickými – problémami, právnymi záležitosťami, obráť sa na vhodného profesionálneho poradcu.

Magazín má právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Zmena je platná, účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na magazíne. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami pravidiel. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto pravidiel, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

Blog si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením pravidiel (ďalej len „zmena“). Zmena bude zverejnená na internetovej stránke www.lajf.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 24.5.2018

Magazín nenesie žiadnu zodpovednosť za:

  • stratu spôsobenú radami na blogu alebo nedodržaním niektorého z bodov pravidiel
  • iné straty alebo problémy
  • smrť alebo iné zranenia kvôli nedbalosti
  • podvod alebo pokus konať nezákonne spôsobené chybnou interpretáciou tu uverejnených príspevkov
  • záležitosti, ktoré sa obrátia na nezákonné alebo obmedzujúce, alebo pokus o takúto záležitosť

 

Cookies Politika

Magazín www.lajf.sk využíva tzv. cookies. Tie sú použité za účelom merania návštevnosti webu.

Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevníkom webu = stlačením tlačidla “Súhlasím”, ktoré nájdete v cookie banneri v spodnej časti webovej stránky.

Zhromaždené cookies súbory sú spracovávané hlavne cez služby Google Analytics; prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Vezmite prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, ako aj vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, ako aj požadovať prístup k týmto údajom a požadovať ich doplnenie či opravu;
  • žiadať vymazanie vašich spracovávaných osobných údajov = právo byť zabudnutý – vaše údaje vymažeme, pokiaľ vaša požiadavka nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami prevádzkovateľa;
  • v prípade pochybností o splnení našich povinností spojených so spracovaním osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás.

Google Analytics, Typ: Cookies tretích strán, Účel: Získanie štatistických informácií, Doba spracovávania: Podľa nastavenia vášho internetového prehliadača alebo do odstránenia informácií (napr. cez delete cache)

KONTAKT

  • E-mail: info@lajf.sk

zdravie/fitness